Zapraszamy serdecznie na szkolenie dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych pt. “Polskie oprogramowanie i systemy pomiarowe wspomagające rekonstrukcję zdarzeń drogowych”.

“POLSKIE OPROGRAMOWANIE I SYSTEMY POMIAROWE WSPOMAGAJĄCE REKONSTRUKCJĘ ZDARZEŃ DROGOWYCH”

Realizując plan przyjętego programu działania Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP przygotował kolejną ofertę specjalististycznego szkolenia z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Wykład z wykorzystaniem urzadzeń multimedialnych, prowadził będzie ekspert w zagadnieniach dot. rekonstrukcji wypadków drogowych mgr inż. Stanisław Wolak wykładowca,który prowadzi min. szkolenia z podstaw teoretycznych rekonstrukcji zdarzeń drogowych oraz obsługi programów komputerowych.

Podstawowym celem szkolenia jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy dla rzeczoznawców – biegłych wykonujących opinie min. dla sądów,prokuratury,policji. Drugą grupą zainteresowanych osób mogą być rzeczoznawcy – likwidatorzy szkód komunikacyjnych w firmach ubezpieczeniowych, transportowych, flotowych itp.

Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego. Kurs stanowi więc podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.- art.94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa:

  • Kurs zorganizowany zostanie przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń SIMP-AUTOMEX’ w dniu 08 marca 2014 roku (sobota) w Krakowie, sala szkoleniowa przy ul. Św Filipa 7. Zajęcia prowadzone będą w godz. 9.00 do 16.00 zgodnie z załączonym planem szkolenia. Rejestracja uczestników od godz 8.15.
  • Uczestnicy szkolenia po przeprowadzonym teście sprawdzającym otrzymają odpowiednie zaświadczenie sygnowane przez SIMP.
  • Organizatorzy w ramach szkolenia zapewniają uczestnikom : matriał szkoleniowy, ciepły posiłek oraz napoje serwowane o ciastka podczas przerw kawowych.
  • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi brutto 369 zł od osoby, dla członków PTIM SIMP opłata wynosi brutto 300 zł.
  • Prosimy o potwierdzenie swojego udziału i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 28 luty 2014 r.

Bieżące informacje na temat szkolenia dostępne na stronie internetowej www.simp.edu.pl zakładka „Szkolenia – Szkolenia dla rzeczoznawców”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 504 972 374 lub (14) 645 11 55
Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu: elektronicznie ptim@simp.pl, na nr faxu (0-14) 645 00 42
lub pocztą tradycyjną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Z pozdrowieniem
Prezes ZG PTIM SIMP
Piotr Gębiś