REGULAMIN KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ RZECZOZNAWCÓW

REGULAMIN KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ RZECZOZNAWCÓW

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) uchwalony przez Zarząd Główny SIMP w dniu 19 kwietnia 2001 r.

§ 1

Komisja Kwalifikacyjna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) zwana dalej „Komisją” jest organem społecznym Zarządu Głównego SIMP powołanym do:

  • przyznawania i pozbawiania tytułu „Rzeczoznawca SIMP w specjalności……….”,
  • występowania do Prezydium ZG SIMP z wnioskiem o nadanie lub pozbawienie tytułu „Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP w specjalności…..”
  • rozpatrywania skarg i wniosków w odniesieniu do działalności poszczególnych rzeczoznawców.

§ 2

Komisję i jej Przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Kadencja Komisji jest w zasadzie zbieżna z kadencją naczelnych władz SIMP, z tym że pełni ona swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu Komisji.

§ 3

Komisja powoływana jest w składzie do 7 osób spośród członków SIMP, posiadających tytuł Dyplomowanego Rzeczoznawcy SIMP.

§ 4

Komisja wydaje decyzje w oparciu o wnioski odpowiadające wymaganiom określonym w regulaminie rzeczoznawcy SIMP, kierowane do niej przez jednostki organizacyjne SIMP.*/

§ 5

Przy podejmowaniu decyzji Komisja zobowiązana jest brać pod uwagę konieczność zapewnienia wysokiego poziomu fachowego i etycznego kadry rzeczoznawców SIMP.

§ 6

Komisja jest uprawniona do:

  • zasięgania dodatkowych opinii o kandydacie na rzeczoznawcę,
  • wzywania kandydata do złożenia dodatkowych wyjaśnień osobiście przed Komisją lub na piśmie,
  • organizowania egzaminu kwalifikacyjnego kandydata.

§ 7

Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków Komisji przy obecności co najmniej 50% jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 8

Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zebraniu przewodniczy Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek.

§ 9

W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:

  • Prezes SIMP,
  • Sekretarz Generalny SIMP,
  • Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP.

§ 10

Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.

§ 11

Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego SIMP w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania decyzji przez skarżącego.

§ 12

Funkcję sekretariatu Komisji pełni jednostka organizacyjna SIMP wyznaczona przez Sekretarza Generalnego SIMP.

§ 13

Koszty związane z działalnością Komisji w granicach zatwierdzonych przez Sekretarza Generalnego SIMP pokrywane są z funduszów Zarządu Głównego SIMP.

§ 14

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2001 r. Jednocześnie traci moc regulamin Komisji z dnia 11 grudnia 1993 r. wraz z jego późniejszymi mutacjami

 

.*/ w tym miejscu i w dalszym ciągu regulaminu przez „Jednostkę Organizacyjną SIMP” rozumie się Oddział, Sekcję Naukowo-Techniczną, Towarzystwo, Koło itp. prowadzącą ewidencję członków i pobierającą składki członkowskie.