Tytuł Rzeczoznawcy oraz Dyplomowanego Rzeczoznawcy można uzyskać w trzech specjalizacjach dotyczących motoryzacji: 705 – pojazdy samochodowe i ciągniki, 504 – silniki spalinowe oraz 830 – wycena maszyn ,urządzeń  i pojazdów.
Aktualnie na listach rzeczoznawców figuruje około 2000 osób, w tym ok. 160 którym nadano tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Ogólne warunki, które musi spełniać kandydat na Rzeczoznawcę, to:

 • rok człoknostwa w SIMP;
 • złożenie odpowiedniego wniosku;
 • złożenie wykazu osiągnięć i wykonanych prac;
 • złożenie karty ewidencyjnej;
 • złożenie autoreferatu (życiorysu zawodowego);
 • przedłożenie opinii 2 rzeczoznawcow;
 • przedstawienie dyplom ukonczenia szkoly lub uczelni;
 • staz pracy: 4 lata, jeśli kandydat posiada wykształcenie wyższe oraz 7 lat z wykształceniem średnim.

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, obok legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP – bezterminowe dyplomy, wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb i warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

Szczegółowe regulaminy zawarte są w pozycjach poniżej, a ich pełne wersje można otrzymać w Biurze ZG SIMP w Warszawie, we wszystkich oddziałach SIMP oraz w sekretariacie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców (adres w menu KONTAKT)

WYMAGANIA DLA UZYSKANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY SIMP

Tytuł Rzeczoznawca SIMP może być przyznany osobie, która:

 • posiada obywatelstwo polskie*,
 • i korzysta w pełni z praw publicznych i honorowych,
 • posiada uzyskany w kraju dyplom ukończenia szkoły wyższej lub szkoły średniej o profilu kształcenia odpowiadającym jednej z określonych w załączniku nr 3 specjalności rzeczoznawczej SIMP**,
 • posiada co najmniej 4 letnią praktykę zawodową od dnia uzyskania dyplomu szkoły wyższej lub 7 letnią praktykę od dnia uzyskania dyplomu szkoły średniej w dziedzinie odpowiadającej specjalności, w której ubiega się o tytuł rzeczoznawcy,
 • jest członkiem SIMP, z co najmniej rocznym stażem***,
 • udowodni posiadanie osiągnięć zawodowych w specjalności, w której ubiega się o przyznanie tytułu rzeczoznawcy,
 • legitymuje się w swoim środowisku wysokim poziomem etycznym,
 • udokumentuje znajomość jednego języka obcego w stopniu znajomości biernej****,
 • złoży u Rzecznika SIMP ds. Rzeczoznawstwa komplet dokumentów udowadniających spełnienie powyższych wymagań wraz z wypełnionymi na maszynie (lub pismem technicznym) egzemplarzemi wniosku o nadanie tytułu Rzeczoznawcy SIMP i karty ewidencyjnej.

* Dotyczy również tych przypadków, w których Wnioskodawca posiada obywatelstwo innego państwa, jednak utrzymuje członkostwo w SIMP i stosuje się do postanowień jego statutu.
** Honorowane są również uznawane w Polsce dyplomy szkół i uczelni zagranicznych.
*** W przypadku przynależności do innego stowarzyszenia FSN-T NOT może być zaliczony staż w takiej organizacji, jednak wymagane jest członkostwo w SIMP.
**** Dotyczy tylko osób nie posiadających wyższego wykształcenia.

WYMAGANIA DLA UZYSKANIA TYTUŁU DYPLOMOWANEGO RZECZOZNAWCY SIMP

Tytuł Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP może być przyznany osobie, która:

 • posiada co najmniej 2-letni czynny staż jako Rzeczoznawca SIMP w specjalności, w której ubiega się o nadanie tytułu „Dyplomowany Rzeczoznawcy SIMP”,
 • spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1,
 • posiada udokumentowaną znajomość jednego języka obcego w stopniu czynnym i jednego języka obcego w stopniu biernym,
 • wygłosi na zebraniu odpowiedniej jednostki organizacyjnej SIMP referat omawiający wybrane zagadnienia z aktualnej tematyki w specjalności, w której ubiega się o przyznanie tytułu*,
 • złoży u rzecznika SIMP do spraw Rzeczoznawstwa komplet dokumentów, udowadniających spełnienie powyższych wymagań wraz z wypełnionym na maszynie/komputerze (lub pismem technicznym) wnioskiem o nadanie tytułu „Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP” i kartą ewidencyjną.

 * Od tego wymogu odstępuje się, gdy Wnioskodawca posiada w swoim dorobku artukuły lub opublikowane w materiałach konferencyjnych (sympozjalnych) o tematyce dotyczącej wnioskowanej specjalności.

TREŚĆ DEKLARACJI - ZOBOWIĄZANIA RZECZOZNAWCY

TREŚĆ DEKLARACJI – ZOBOWIĄZANIA RZECZOZNAWCY do stosowania postanowień Regulaminu Rzeczoznawcy SIMP i postanowień ustawowych uregulowań prawnych zwalczających nieuczciwą konkurencję

I. Oświadczam, że znane mi są:

 1. postanowienia regulaminu Rzeczoznawcy SIMP, a w szczególności moja osobista odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Zobowiązuję się do okazywania legitymacji i certyfikatu oraz stosowania pieczątki rzeczoznawcy jedynie w pracach realizowanych na rzecz jednostek statutowych i jednostek działalności gospodarczej SIMP oraz ich zwrotu w przypadku utraty tytułu Rzeczoznawcy,
 2. uregulowania prawne zawarte w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16-04-1993 r. (D.U. nr 47, poz. 211) wraz z późn. zmianami oraz uregulowania Ustawy Kodeks pracy z dnia 26-06-1974 r. Dz. U. Z 1998 r. nr 21, z późn. zmianami – Dział IV, Rozdział IIa, dotyczące zakazu konkurencji). W przypadku podjęcia rzeczoznawczej działalności gospodarczej na własny rachunek – bez podpisania stosownego porozumienia (umowy) z ZG SIMP, powiadomię o tym Komisję Kwalifikacyjną i zawieszę uprawnienia rzeczoznawcze w SIMP oraz zdeponuję w jej Sekretariacie pieczątkę i legitymację oraz certyfikat (dyplom) rzeczoznawcy.

II. Wyrażam (nie wyrażam)*/ zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z weryfikacją danych osobowych oraz promowaniem działalności rzeczoznawczej w ramach jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

*/ w tym miejscu i w dalszym ciągu regulaminu przez „Jednostkę Organizacyjną SIMP” rozumie się Oddział, Sekcję Naukowo-Techniczną, Towarzystwo, Koło itp. prowadzącą ewidencję członków i pobierającą składki członkowskie.

SUGESTIE DOTYCZĄCE AUTOREFERATU

SUGESTIE DOTYCZĄCE TREŚCI AUTOREFERATU KANDYDATA DO TYTUŁU RZECZOZNAWCY

W autoreferacie Kandydat na rzeczoznawcę SIMP powienien scharakteryzować ważniejsze prace wdrożone w praktyce, z podkreśleniem efektów jakie przyniosły powyższe prace, omówić zgłoszone i wdrożone wnioski racjonalizatorskie, świadectwa autorskie oraz patenty (dotyczy głównie tych aspektów, których nie zawiera wykaz osiągnięć opracowany wg wzoru podanego w załączniku 4d). Ponadto Kandydat winien omówić kierunki działalności zawodowej z wyraźnym wyeksponowaniem swojego dorobku zawodowego. Kandydat powinien podkreślić znaczenie podejmowanej tematyki dla rozwoju techniki i gospodarki (nawet gdy odnosi się to tylko do jego miejsca pracy) oraz wskazywać jaki wkład wniosły prace kandydata w rozwój specjalizacji o którą występuje.

Kandydat powinien uwypuklić te fakty, które mogą świadczyć o jego autorytecie zawodowym oraz omówić swoją rolę w pracach zespołowych, w których udział kandydata był znaczący.

Autoreferat powinien dostarczyć informacji na temat podnoszenia przez kandydata kwalifikacji zawodowych w zakresie obranej specjalizacji, udziału kandydata w studiach podyplomowych, szkoleniach, spotkaniach fachowych (kontrakty, stypendia, sympozja, narady, konferencje itp.).

Wnioskodawca powinien scharakteryzować swoją działalność zawodową w przedsiębiorstwach, w których pracował oraz wykonywane tam prace organizacyjne i inne, które zostały niedostatecznie omówione w załącznikach: „Przebieg pracy zawdowej – zał. 4c” i „Wykaz ciekawszych prac wdrożonych w praktyce – zał. 4d” oraz takie informacje jak pełnione funkcje w społecznych i zawodowych ciałach kolegialnych itp.

Ponadto kandydat powinien naświetlić swoją ewentualną działalność stowarzyszeniową we wszystkich ogniwach SIMP, a przede wszystkim w Kole i Sekcji naukowo-technicznej lub Towarzystwie z podkreśleniem ewentualnie promowanej tam tematyki specjalizacji rzeczoznawczej, o którą ubiega się zainteresowany.

Autoreferat powinien kończyć się stwierdzeniem kandydata, że ponosi on pełną odpowiedzialność za dane zawarte w autoreferacie, co stwierdza własnoręcznym podpisem.

REGULAMIN KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ RZECZOZNAWCÓW

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) uchwalony przez Zarząd Główny SIMP w dniu 19 kwietnia 2001 r

Wykaz specjalności w działalności Rzeczoznawców SIMP

DOSTĘP DP PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DLA RZECZOZNAWCÓW

Ząrząd Główny PTIM SIMP oferuje dostęp do  następujących specjalistycznych programów komputerowych;

INFO-EXPERT PLUS – program do wycen: motocykli,  samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciągników siodłowych i rolniczych, autobusów, przyczep w tym kempingowych, naczep. W aplikacji tej jest mozliwość wyliczenia pozostałości z uszkodzonych pojazdów.

EUROTAX – program do kosztorysowania napraw pojazdów  w tym powypadkowych z aplikacją MONEX służącą do optymalizowania kosztów naprawy poprzez zastosowania części zamiennych alternatywnych tzw. zamienników. Program umożliwia wykonywanie kalkulacji dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 dmc.

AUDATEX – program do kosztorysowania napraw pojazdów  w tym powypadkowych z aplikacją  służącą do optymalizowania kosztów naprawy poprzez zastosowania części zamiennych alternatywnych tzw. zamienników. Program umożliwia wykonywanie kalkulacji dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów.

Szczegółowe informacje dot. tej formy współpracy udzielimy po otrzymaniu zapytania w formie elektronicznej  lub telefoniczne – tel. 0504 972 374